• Home
  • Etiket: e-devlet

e-arşiv sadece e-ticaret şirketleri için geçerlidir.

e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların firma nüshasını dijital tutma zorunluluğudur
http://efatura.gov.tr/earsiv.html kısmında konu olan 433 no’lu tebliğ, “e-arşiv” adlı uygulama ile ilgilidir. “e-Arşiv” piyasada sıklıkla e-faturaların ve e-defterin arşivlenme hizmeti zannediliyor. Doğrusu, “e-arşiv” e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların firma nüshasını dijital tutma zorunluluğudur. e-Arşiv kapsamına;
 
·         İnternetten satış yapan ve
·         2014 sonu satış cirosu 5 milyon TL ve üstünde olan
 
tüm vergi mükellefi firma veya şahıs adı altında ticaret yapanlar girmek zorundadır. Arzu edilirse bu sisteme 01/01/2016 beklenmeden hemen başlanabildiği gibi şu an zorunluluk kriterlerine girilmese de aralarında okullar, öğrenci taşıma şirketleri, seyahat acenteleri gibi bir çok firmayı takip ederek e-arşiv’e gönüllü geçmek ve böylece kağıt israfından, kağıt fatura maliyetinden, kağıt fatura depolamadan, kağıt fatura dosyalama gibi külfetlerden kurtulmak mümkündür. Sayısı her gün artan bu firmaların listesi http://efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinde günbegün gözlemlenebilir.
 
01/01/2016’dan itibaren e-arşiv kullanan mükelleflerin
·         e-ticaret ortamında yaptığı satışlar karşılığında kesilen faturalar kağıt olarak müşterilerine kesinlikle gönderilemez ve elektronik olarak gönderilmelidir,
·         e-ticaret ortamında yapılmayan diğer satışlar varsa kağıt olarak gönderilebilse bile bu satışlar firmanın elektronik olarak tuttuğu faturaların düz boş kağıda yazıcı çıktısı olmalıdır, geçmişte matbaadan satın alınan hazır faturalar geçersiz olacaktır.
·         e-fatura mükelleflerinin aralarındaki e-fatura alışverişi sürecek, bu e-faturalar e-arşiv sisteminden geçmeyecektir.

E-fatura kullanımı için ciro limiti 10milyon TL’ye indirildi.

20 Haziran 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Tarafından 454 sıra no ile yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eFatura kapsamı genişletilmiştir. Tebliğ ektedir.

Buna göre kapsam 2014 yılı cirosu 10 milyon TL’yi aşan mükellefler şeklinde genişletilmiştir. Ayrıca tüm ihracat faturalarının eFatura şeklinde düzenlenmesi zaruri kılınmıştır.

Sizde Ciro kapsamına giriyorsanız gerekli ürünler hakkında bilgi için bize ulaşın – Tel: (0212) 211 32 11

20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 454)

1. Giriş

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 ile mükerrer 242 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

(a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti. 30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 3: (C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 4: (E) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/5/2016 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Buna göre, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (E) A.Ş.’nin, e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek için 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Örnek 5: (F) A.Ş. ticari faaliyeti ile ilgili olarak 5/10/2015 tarihinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listeden dolayı mükellefiyet tesis ettirmiştir. Bu durumda, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra ÖTV III sayılı listedeki mallar nedeniyle mükellefiyet tesis ettiren (F) A.Ş., mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap döneminin başlangıcı olan 1/1/2016 tarihi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması nedeni ile 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutup  ve e-Fatura uygulamasına geçebileceği gibi; söz konusu uygulamalara 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren de geçebilecektir.

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

Tebliğ olunur.

Lojistik Sektöründe e-defter kullanımı

Yılın son Select e-defter semineri 5 Aralı Cuma 14.00'te Grand Cevahir Hotel'de yapılacak

e-Defter Semineri’mizde, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına girme zorunluluğu olan mükellefler ya da zorunlu olmadığı halde, e-Defter’in avantajlarından yararlanmak isteyen firmaları bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
e-Defter mükellefleri arasında en çok tercih edilen kurum olan Link Bilgisayar A.Ş, GİB onaylı e-Defter çözümleriyle Select ERP Yazılımları ile uyumlu çalışmaktadır.

Seminerimiz ücretsizdir. Toplantılarımıza katılmak için LCV yaptırmayı unutmayın.

14:00 – 14:30   Açılış
Av. A. Hüsnü GÜRELİ -Yeminli Mali Müşavir-Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

14:30 – 15:00   e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
Burhan GEZGİN- Yeminli Mali Müşavir -Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

15:00 – 15:45   e-Defter Uygulaması Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Hayguyi ANTİKACIOĞLU – Link Bilgisayar – Genel Koordinatör

15:45 – 16:00   Kahve Arası

16:00 – 16:30   Link e-Defter Uygulamaları
Feride AKSOY – Link Bilgisayar – Ankara Bölge Müdürü

16:30 – 17:00   Soru – Cevap

SelectPro Lojistik ERP Yazılımı – edefter kullanımı hakkında

Değerli Müşterimiz,

SELECT Bilgi Teknolojileri elektronik defter kapsamına giren mükelleflerin e-defter beyan işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından öngörülen standartlarda ve düzende yapabilmesine olanak sağlamak üzere StepsPRO yazılımları için SELECT e-defter uygulamasının hazır olduğunu sizlere duyurmak isteriz.

Mevzuat

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Elektronik Deftere Geçiş Süresi Hakkında Açıklamalar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.

Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015 tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Select e-defter Modülü
e-defter nasıl hazırlanır kısaca gösterelim

Muhasebe programında yapılacaklar.
– İlgili döneme ait bütün muhasebe fişleri onaylanıp yevmiye numarası verilir.
– Ana menü Diğer/e-defter seçilir.
– E-Defter oluşturulacak dönem için başlama/bitiş tarihleri girilip “Dönem Oluştur” seçilir.
– Oluşturulan dönem üzerine sağ tıklanarak “e-gefter Hazırla” seçilir. Bu aşamada ilgili döneme ait yevmiye defter bilgileri Link e-defter programına aktarılmış olur. Bundan sonraki işlemler e-Defter programından yapılır.

e-defter1

E-Defter Programında Yapılacaklar.
– Yevmiye Defteri kısmına girilir. Burada muhasebe programından aktarılan kayıtlar görülebilir. Eğer herhangi bir hata varsa ilgili satırlar kırmızı ile gösterilir.
– Yevmiye defter işlemleri kısmından Onayla seçilerek yevmiye defteri onaylanır. Bu aşamada firmanın E-İmza USB si bilgisayara takılı olmalıdır.
– Kaydet seçilerek yevmiye defterinin XML dosyası oluşturulur. Bu aşamada e-imza için şifre sorulur.
– Yevmiye beratı işlemleri kısmından Kaydet seçilerek yevmiye defteri için elektronik imzalı berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter2

– Defteri Kebir kısmına girilir. Bu kısımda yine aktarılan kayıtlar görülebilir.
– Kebir defteri işlemleri kısmından Kaydet seçilerek Kebir XML dosyası oluşturulur.
– Kebir berat işlemleri kısmından Kaydet seçilerek berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter3

– Bu işlemler sonunda oluşan berat dosya paketleri GIB portalına gönderilir.
– GIB tarafından onaylanan berat dosyaları portalden indirilip bir dizine kaydedilir.
– e-defter programından e-defter Arşivleme kısmına girilir.
– Açılan pencereden GIB sitesinden indirilen onaylı berat dosyaları seçilir.

Bu işlemler sonunda ilgili döneme ait e-defter işlemleri tamamlanmış olur.

Fiyatlandırma
Select e-defter modülümüzün fiyatlandırma ve ödeme şekilleri ile ilgili lütfen 0212 211 32 11 numaralı telefonumuzdan veya cigdem.uslu@selectyazilim.com  e-posta adresinden Çiğdem USLU ile irtibata geçiniz.